Algemene voorwaarden bemiddeling en aanbod.

DEFINITIES


In deze Algemene Voorwaarden worden de hieronder aangegeven begrippen met een hoofdletter weergegeven en hebben de volgende betekenis:ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Voor zover tussen Gebruiker en Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle Werkzaamheden van Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en Klant, alsmede op (rechts)handelingen tussen Gebruiker en Klant, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn daarmee ook van toepassing op elk Aanbod dat Gebruiker doet op de Website en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) daaruit tussen Gebruiker en Klant. Voordat de Overeenkomst op afstand digitaal wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant digitaal beschikbaar gesteld. Dit op zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden door de Klant op een eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De Klant dient deze Algemene Voorwaarden eerst in te zien en te aanvaarden voordat de voltooiing van de Overeenkomst kan plaatsvinden. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant of welke partij dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling of nietig is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. In dat geval komt er een andere bepaling voor in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 2 HET AANBOD

Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving bij de aangeboden paarden. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Indien de Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden paarden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Gebruiker niet. Naast het aanbieden van paarden, biedt Gebruiker ook mogelijkheden tot advies en bemiddeling op het gebied van hippische zaken en biedt gebruiker op maat werkzaamheden aan. Een Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 3 DE OVEREENKOMST EN DE BESTELPROCEDURE

De op de Website aangeboden paarden en of eventuele advisering, bemiddeling en/of offertes voor op maat werkzaamheden gelden als aanbiedingen, die door de Klant kunnen worden aanvaard. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding via digitale weg van het Aanbod en de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden door de Klant. Indien de Klant het Aanbod en de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden via digitale weg heeft aanvaard, bevestigt Gebruiker onverwijld via digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod door de Klant over te laten gaan tot betaling van het Aanbod, of, in geval van advisering, bemiddeling en offertes voor op maat werkzaamheden door Gebruiker, aan de Klant een mededeling toe te sturen met daarin de ontvangst van de aanvaarding en het verdere verloop van de procedure. Zolang de klant het Aanbod met betrekking tot een paard en deze Algemene Voorwaarden niet heeft aanvaard, kan de Klant niet overgaan tot de betaling van het paard, waardoor er geen sprake zal zijn van een Overeenkomst tussen Gebruiker en Klant De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding aangaande het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

ARTIKEL 4 DE PRIJS

De in het Aanbod op de Website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bemiddelingsmarche. Met uitzondering van de veiling.

ARTIKEL 5 BETALING

Bij betaling, wordt de verkoper betaald door de koper, inclusief het bemiddelingsbedrag. De koper krijgt een factuur van MyHorseMatch met het bemiddelingsbedrag.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

MyHorseMatch is niet aansprakelijk voor enige gebreken of teleurstellingen bij het aan kopen van een paard.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING

Gebruiker en Klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 15 WIJZIGING EN VINDPLAATS

De Gebruiker is bevoegd de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze Algemene voorwaarden kunnen op de Website worden geraadpleegd. Van toepassing is steeds de laatste versie op de Website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Algemene voorwaarden Veiling

1.1
Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten op de veiling van MyHorseMatch tussen verkoper en koper

1.2
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

1.3
Door het uitbrengen van een bod op de veiling verklaart de desbetreffende bieder kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te gaan met de onderhavige veilingvoorwaarden.

1.4
Aan de in artikel 2 van deze Veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze Veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe. Definitie:

2.
a KOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de veiling.
b. VERKOPER: natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de veiling.
c. PAARD: een door de veiling aangewezen paard dat als rijpaard wordt geveild/verkocht.

3.
De koopovereenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand doordat het einde van de veiling loopt. De wijze van veiling en risico-overgang:

4.1
De paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens toeslag bevinden. 5.2 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. |

4.2
Vanaf de toeslag is het desbetreffende paard voor rekening en risico van de koper, behoudens eventuele verborgen gebreken.

5
MyHorseMatch sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de paarden.

6.1
Na de koop van een paard dient de koper de koopsom plus een opgeld van 10 % te betalen bij de verkoper van het paard.

6.2
Inzake de aankoop van het paard is koper GEEN BTW verschuldigd, TENZIJ bij de omschrijving van het paard op de website staat vermeld dat de BTW-regeling van toepassing is, in welk geval koper inzake aankoop van het paard WEL BTW verschuldigd is. Bij paarden die worden geveild met toepassing van de BTW-regeling, is de door de veilingmeester afgeslagen VERKOOPPRIJS AUTOMATISCH EXCLUSIEF BTW.

Algemene voorwaarden